Đã đang phê lại còn bị lắc thì phải sống sao? ^_^ || OKKO